Proszę czekać - trwa wczytywanie

Operacja w toku...

CGM EPORTAL PACJENTA

System rezerwacji pacjentów

Deklaracja dostępności

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ePortal Pacjenta.

O dostępności platformy mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jej treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z platformą.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po platformie za pomocą klawisza TAB.
 2. Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całej platformie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę platformy np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Jeśli link zewnętrzy przekierowuje na stronę zewnętrzną użytkownik jest o tym informowany. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 5. Zadbano o kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
 7. Zdjęcia i grafiki w platformie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 8. Strona jest zgodna z technologiami wspomagającymi (np.: NVDA)

Podstawy dostępności cyfrowej

Dążymy do tego, by platforma spełniała wymagania zawarte w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Akty te wskazują, że serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołują się przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Aspekty dotyczące dostępności platformy

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące platformy

 1. Język stron platformy - prawidłowo określony w kodzie strony.
 2. W tekście mogą znajdować się obce słowa, staramy się nie tylko je objaśniać, ale zaznaczać język, z którego słowo czy nazwisko pochodzi, by czytniki dla osób niewidzących poprawnie rozpoznawały te słowa.
 3. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całej platformie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 4. Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całej platformie.
 5. Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana.
 6. Pułapki klawiaturowe – wykluczone.
 7. Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 8. Listy - prawidłowo użyte w całej platformie.
 9. Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka i formularz do zgłaszania uwag.
 10. Formularze (informacja o błędach) - jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w platformie, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Przygotowana jest strona 404.
 11. Linki - prawidłowo wdrożone w całej platformie; brak pustych linków, wprowadzone linki blokowe. Jasne informacja o konieczności otwarcia linku zewnętrznego w nowym oknie.
 12. Linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całej platformie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 13. Nawigacja - spójna i logiczna w całej platformie.
 14. Ruch, animacje, banery - żaden element platformy nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 15. Skip links - prawidłowo wdrożone.
 16. Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 17. Kontrast tekstu do tła - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.
 18. Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony platformy są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 19. Zgodność ze standardami – usunięto prawie wszystkie błędy składniowe HTML.
 20. Na stronie mogą pojawić się elementy takie jak mapy placówki, które nie są dostępne cyfrowo
 21. Kontrolka kalendarza po rozwinięciu może być niedostępna dla osób korzystających z klawiatury - zapewniono alternatywną możliwość wpisania daty.
 22. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostęp architektoniczny

 1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” prowadzi podstawową działalność i/lub obsługuje interesantów w 28 budynkach.
 2. W tych budynkach zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 3. Zastosowane zostały również rozwiązania architektoniczne, środki techniczne oraz posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 4. W budynkach zapewnione są informację na temat rozkładu pomieszczeń.
 5. Do budynków dopuszczona jest możliwość korzystania z psa asystenta dla osób korzystających z tego typu pomocy.
 6. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób w 5 budynkach. Dotyczy to budynku C, D, E, RE i PIO (Pediatria).

Dostęp tłumacza języka migowego - jednostka nie oferuje usług tłumacza języka migowego

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dane kontaktowe

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Adres 04-730, Warszawa - Wawer Al. Dzieci Polskich 20 20
Kontakt
telefon: 22 815 78 26

Kancelaria kancelaria@ipczd.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o publikacji dokumentu

 • Ostatnia modyfikacja: 2021-12-13
 • Pierwsza publikacja: 2021-12-13

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy